REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUFFA.PL

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.muffa.com.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji

2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.muffa.pl prowadzony jest przez firmę Twórcza Chata, ul. Marszałki 39, 34-322 Gilowice, NIP: 5532318857 , REGON: 364884824

3. Niniejszy regulamin jest dostępny  nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej www.muffa.com.pl, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych.

5. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem

6. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 

II. Definicje

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.muffa.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty;

Klient – osoba pełnoletnia odwiedzająca sklep, jakrównież osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i która zaakceptowała niniejszy Regulamin

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Towar - towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży

Potwierdzenie Zamówienia - e-mail, w którym Sprzedający akceptuje zamówienie złożone przez Klienta

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową

Regulamin – niniejszy dokument

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 

III. Zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.muffa.pl

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść aktualnego Regulaminu

2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień muszą być zgodne z prawdą oraz aktualne. Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia, w przypadku podania przez Klienta informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych.

3. W przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień, Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami prowadzonym przez Sklep Internetowy, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.   

3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Zawarcie umowy sprzedaży z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia, zawierającą nr zamówienia oraz potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

III. CENY I PŁATNOŚCI

 

1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów wysyłki przesyłki. Koszt usługi transportu
pokrywa Klient.

2. Klient ma do wyboru jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
2.1 Przelew: kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na:

konto:

52105010251000009234453570

Twórcza Chata Anna Hołubczuk

ul. Marszałki 39

34-322 Gilowice


W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.

 

2.2. Za pobraniem: należność pobiera kurier lub listonosz.

2.3. Kartą płatniczą lub płatnością online za pośrednictwem Systemu PayU.pl lub DotPay

2.3.2.Autoryzacja płatności następuje maksymalnie w terminie do 1 godziny. Przy czym bieg tych terminów rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Klienta wszystkich wymaganych przez Partnerów Systemu Payu.pl i określonych na ich stronach internetowych czynności niezbędnych do zatwierdzenia płatności.

2.3.3.Reklamacje dotyczące płatności składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do Sklepu. W przypadku ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Sklepu, Sklep przekaże reklamację do spółki PayU S.A., prowadzącej System Payu.pl lub DotPay..

 

VI. Dostawa

1. Zamówienie dostarczane jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres Dostawy.

2. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Standardowy czas dostawy wynosi: 2 dni robocze - dla opcji dostawy kurierskiej (DPD, UPS)

4. Zamówienia poza terenem Polski dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Koszty dostawy poza terytorium RP ustalane są indywidualnie z Klientem, po uprzednim kontakcie mailowym na adres info@muffa.pl. Szacunkowy koszt dostawy podany jest na stronie w zakładce DOSTAWA

6. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie z przyczyn zależnych od sprzedawcy lub niedostępności towaru, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania transakcji (nie dłuższym niż 14 dni). Informacja w tym zakresie zostanie przesłana pisemnie na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

7. W sytuacji opisanej w pkt 6 Klient może dokonać modyfikacji zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikiem sklepu internetowego lub odstąpić od zamówienia.

8.  W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki opłaconej: przelewem tradycyjnym, przelew elektroniczny lub za pobraniem Klient zostanie obciążony kosztami za zwrot paczki do nadawcy.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać drogą mailową na adres: info@muffa.pl Sklep Internetowy zobowiązany jest drogą mailową przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym za koszty dostarczenia rzeczy Sklep Internetowy odpowiada do wysokości najtańszego, oferowanego sposobu dostarczenia zamówienia. Jednocześnie Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

4. Klient ma obowiązek zwrócić przedmiot zamówienia w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar należy doręczyć na adres : Kaczmandu, ul. Górna 39, 21-500 Biała Podlaska.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu zamówienia. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

6. Klient zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu zamówienia w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi dokumentami, nośnikami oraz instrukcjami, które otrzymał oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

7. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

VIII. Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Warunkiem dochodzenia uprawnień z rękojmi jest dostarczenie towaru wraz z dowodem jego zakupu i Formularzem reklamacyjnym na adres: Kaczmandu, ul. Górna 39, 21-500 Biała Podlaska.

3. Sklep Internetowy w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

6. Sklep Internetowy zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

9. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

10. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

13. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

14. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

15. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

16. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

17. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

18. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

19. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b)  oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d) żądania usunięcia wady.

    W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

20. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

21. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

22. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

23. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

24. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

25. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

26. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

27. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

28. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

1.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

6. Sklep Internetowy www.muffa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.